Nibo Stone

Initiatief TruStone

De Nederlandse en Vlaamse overheid, brancheorganisaties, bedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties (NGO’s) hebben samen afspraken gemaakt voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen. Het gezamenlijke initiatief wordt 'Initiatief TruStone' genoemd.

Doel van het initiatief is om op specifieke IMVO-risico’s binnen de productie- of toeleveringsketen van de natuursteenbranche binnen een termijn van 5 jaar substantiële stappen van verbetering te bereiken voor groepen die negatieve gevolgen ervaren. Het Initiatief TruStone biedt oplossingen voor problemen die bedrijven zelf niet geheel op kunnen lossen en handvatten om de mogelijke negatieve impact van de eigen onderneming of diens relaties in de keten te voorkomen/bestrijden. Rijksoverheid stelt hiervoor subsidies beschikbaar.

De sector brengt risico’s in de productieketen in kaart en werkt samen met alle partijen die het initiatief ondersteunen om problemen in de keten aan te pakken. Kernthema's daarbij zijn:

  • discriminatie en gender
  • gedwongen arbeid
  • kinderarbeid
  • leefbaar loon
  • vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhandeling
  • veiligheid en gezondheid
  • landrechten en leefomgeving

De maatschappij en de overheden verwachten van bedrijven dat zij zich inspannen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ketenbeheer. Bovendien hebben bedrijven op grond van internationale afspraken de verantwoordelijkheid om risico's te voorkomen en aan te pakken. Deze afspraken zijn vastgelegd in verschillende internationale richtlijnen. Deze schrijven o.a. voor dat bedrijven nagaan in hoeverre ze betrokken zijn bij misstanden op het gebied van mensenrechten en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke schade maar ook om het risico op schade. Bedrijven die hun bertrokkenheid bij schade of het risico daarop hebben geconstateerd zijn verplicht om maatregelen te nemen.

Nibo Stone is aangesloten bij het Initiatief TruStone

Nibo Stone is aangesloten bij het Initiatief TruStone. TruStone is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organisation (ILO).

Als deelnemer aan het Initiatief TruStone voeren wij een zogenoemd due diligence proces uit. Dit betekent concreet dat wij op een systematische manier onderzoeken of wij zelf rechtstreeks, of via de keten van leveranciers, in verband staan met schade die wordt toegebracht aan mens, dier, natuur en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke schade, maar ook om het risico dat er schade kan ontstaan. Als wij constateren dat we betrokken zijn bij schade, of het risico daarop, nemen we daartegen maatregelen.

Lees verder over de PILOT PROJECTEN NATUURSTEEN