Nibo Stone NL
Zaagblok

Pilot Projecten Natuursteen

Binnen de kaders van het Convenant Duurzaam Natuursteen is afgesproken dat er tenminste 3 pilots zullen worden uitgevoerd in verschillende kaders van de keten. De pilot projecten bestaan uit een aantal verschillende stappen:

 1. MVO inkopen: onderzoeken op welke wijze een due diligence eis kan worden opgenomen in de inkoopprocedures voor de inkoop van natuursteen door vragende partijen (m.n. overheden).
 2. Import op basis van due diligence: uitvoeren van een gezamenlijke due diligence in een regio waar kinderarbeid een risico is en de stakeholders daarbij betrekken.
 3. Pilot kinderarbeid vrije productie: substantiële terugdringing van kinderarbeid rond de productie van natuursteen

Doel is om lessen te trekken uit deze pilots over de wijze waarop Maatschappelijk Verantwoorde Inkoop bedrijven kan stimuleren om actief bij te dragen aan het terugdringen van MVO-risico’s in de keten, in het bijzonder kinderarbeid. Due diligence zal hierbij het kernbegrip zijn.

Wat is due diligence?

Het internationaal zaken doen brengt risico’s met zich mee, waardoor de kans bestaat dat bedrijven zoals Nibo Stone door hun activiteiten de internationale kaders en normen schenden. En dat willen we natuurlijk niet. Daarom werken we er continu aan om onze productie- of toeleveringsketens te kennen en de noodzakelijke stappen nemen om schade te voorkomen.

Due diligence op het vlak van IMVO is het continu doorlopende proces waarin bedrijven de daadwerkelijke en mogelijke negatieve impact van de eigen onderneming of zakelijke relaties in de productie- of toeleveringsketen identificeren, voorkomen en verminderen en verantwoording afleggen over hoe zij omgaan met de geïdentificeerde (risico’s op) negatieve impact (kinderarbeid, uitbuiting van werknemers of schade aan het milieu). Het gaat hierbij niet om de risico’s voor het bedrijf, maar de rechten en (mogelijke) negatieve impact voor andere belanghebbenden, zoals werknemers in de eigen organisatie of op de productielocaties).

Due Diligence binnen de kaders van het Convenant bestaat uit een aantal stappen:

 1. Beleidsplan IMVO beleidsplan opstellen en uitvoeren
 2. Onderzoeken In kaart brengen van mogelijke risico’s op het gebeid van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptie
 3. Integreren Stappen ondernemen om de geïdentificeerde impact af te wenden of te voorkomen
 4. Monitoren Het volgen van de voortgang is noodzakelijk om te zien of het beleid adequaat wordt uitgevoerd en helpt verbeteren
 5. Communiceren Er zijn voorwaarden verbonden aan de communicatie over de IMVO-risico’s. Transparantie staat hierbij centraal.
 6. Herstellen Er dienen kanalen te zijn waarmee klachten of meldingen van binnen en buiten de onderneming geuit kunnen worden.

Wat onderzoek je?

 • Wie vraag je om informatie?
 • Zijn alle risico’s even groot of zijn sommige belangrijker dan andere?
 • Vindt de leverancier het een risico of denkt hij er anders over?
 • Wat gebeurd er werkelijk?
 • Wat zijn de oorzaken van de problemen?
 • Waar zitten de mogelijke risico’s (volgens NGO’s, media, bestaand onderzoek)?
 • Welke keten zit er achter?
 • Waarom due diligence?

  • Het helpt risico’s voorkomen en verminderen
  • Het beschermt de reputatie
  • De wet vraagt ernaar
  • Het creëert waarde of kansen voor het bedrijf
  • Omdat interne belanghebbenden het willen
  • Omdat externe partijen erom vragen
  • Omdat je zaken doet in staten waar de overheid mensen niet beschermt
  Initiatieven IMVO
  We vinden het belangrijk dat de winning/verwerking van natuursteen duurzaam plaatsvindt en hebben voor 5 jaar doelen gesteld.
  We werken aan een verbetering van de leefomgeving van arbeiders in groeves en fabrieken waarbij het milieu zo min mogelijk wordt geschaad.
  Samenwerking van importeurs en non-profit organisaties om meer verantwoord geproduceerde natuursteen te winnen, produceren en verkopen.
  Rijksoverheid, brancheorganisaties, bedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties (NGO’s) hebben de handen ineen geslagen.